Keurmerk audit

De Wet op het financieel toezicht bevat veel ‘open normen’. Dat betekent dat de principes wel zijn vastgelegd, maar dat je als financieel dienstverlener vrij bent in jouw keuze hoe daaraan te voldoen. Dit geeft je enerzijds de mogelijkheid om de normen zo te implementeren dat deze het beste passen bij de inrichting van jouw onderneming. Anderzijds geeft het een stuk onzekerheid: doe ik het wel goed? Met het Keurmerk Financiële Dienstverlening wordt aan deze onzekerheid een einde gemaakt.

De Audticommissie van het Keurmerk Financiële Dienstverlening heeft een normenkader opgesteld, waarmee je kunt voldoen aan de eisen van de Wft. Dit Keurmerk-normenkader is opgesteld aan de hand van de Wet op het financieel toezicht, het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de uitleg die de AFM hieraan geeft in haar boetebesluiten, leidraden en adviesrapporten. Als de wet- en regelgeving daar aanleiding toe geeft, wordt het normenkader aangepast. Het normenkader kan de financieel dienstverlener dienen als leidraad om de advies- en beheerprocessen vorm te geven. Voor onze auditors is het de meetlat tijdens de audits die zij uitvoeren.

De Keurmerk-audit bestaat uit twee onderdelen; een vragenlijst, waarmee de opzet en het bestaan van de beheerste en integere bedrijfsvoering wordt vastgesteld en een dossieraudit. Dit onderzoek vindt bij de financieel dienstverlener op kantoor plaats. De auditor vraagt om voorafgaand aan de audit de vragenlijst in te vullen in de SVC Audittool (c) en deze te voorzien van het benodigde auditbewijs. Onderdelen in de vragenlijst betreffen: markttoegang, betrouwbaarheid, vakbekwaamheid, bedrijfsvoering, financiële zekerheid, zorgplicht, transparantie en samenwerken met financiële ondernemingen. Vervolgens vindt er een bedrijfsbezoek plaats. Tijdens dit bedrijfsbezoek worden de belangrijkste elementen uit de vragenlijst doorgenomen en worden steekproeven gehouden om gegeven antwoorden te valideren. Vervolgens onderzoek de auditor een aantal adviesdossiers. Het aantal te beoordelen adviesdossiers is afhankelijk van de aard en de omvang van de onderneming. Deze worden in ieder geval zodanig geselecteerd dat de auditor achter zijn bevindingen staat.

De auditor stelt vervolgens zijn conceptrapportage op en legt deze voor aan de lead-auditor. De beoordeelt de conceptrapportage en legt deze, als hij hem heeft goedgekeurd, voor een managementreactie voor aan de financieel dienstverlener. Nadat de financieel dienstverlener zijn reactie heeft verstrekt (of de termijn voor de reactie is verlopen), wordt de definitieve rapportage opgemaakt.

Scoort de financieel dienstverlener op alle onderdelen tenminste Keurmerk-niveau, dan ontvangt hij, als er een representatief onderzoek heeft plaatsgevonden, het Keurmerk-certificaat. Door het Keurmerk gecertificeerde kantoren herken je aan het Keurmerk-logo. Dit logo mogen zij, zolang ze in het bezit zijn van een geldig Keurmerk-certificaat, voeren op hun website en andere bedrijfsuitingen. Heeft de auditor wel geconstateerd dat de financieel dienstverlener op alle onderzochte onderdelen tenminste Keurmerk-niveau scoort, maar heeft hij geen representatief onderzoek uitgevoerd, dan wordt een Wft-certificaat afgegeven. Op dit certificaat staat exact de reikwijdte van het onderzoek vermeld. Wil je dus weten in hoeverre dit een kundige adviseur is voor jouw adviesvraag? Vraag hem dan om inzage in zijn Wft-certificaat.

 

De auditors van het Keurmerk hebben hun sporen verdiend in de financiële dienstverlening. Zij hebben naast relevante praktijkervaring, veel ervaring op het gebied van het uitvoeren van audits en het beoordelen van dossiers. Daarnaast beschikken ze over alle relevante vakdiploma’s en staan ze ingeschreven in het DSI-register ‘Integriteit gevoelige functies‘. Hiermee beschikt de financieel dienstverlener of een ervaren betrouwbare partner die niet alleen het ‘rode potlood’ hanteert, maar de financieel dienstverlener voorziet van praktische tips en concrete aanbevelingen om zijn dienstverlening (doorlopend) te verbeteren.

 

Vertrouwen is goed, controleren is beter? Niet persé, maar in een dienstverlening waarin vertrouwen een belangrijke rol speelt is het prettig als er een stevig Keurmerk achter staat.

 

Het Keurmerk sluit aan op de Wet op het financieel toezicht en staat in principe open voor iedere financieel dienstverlener met een Wft-vergunning.

 

Keurmerk Financiële Dienstverlening is een dienst van SVC Compliance B.V.