Financiƫle soliditeit van uw volmachtbedrijf

22 september 2016 17:00

In de Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst (VSV) 2016 staat onder artikel 10.3 een nieuwe bepaling over de financiële positie van uw volmachtbedrijf. Deze bepaling is al door meerdere volmachtgevers in de samenwerkingsovereenkomst overgenomen. Volmachtgevers krijgen hiermee inzicht in uw liquiditeit en solvabiliteit. Dit om vast te stellen welk risico wordt gelopen in (toekomstige) rekening-courant afdrachten.


Keuzemogelijkheid

Volgens dit artikel heeft u de keuze tot overlegging van de jaarrekening van uw volmachtbedrijf voorzien van (minimaal) een samenstelverklaring door een accountant dan wel overhandiging van specifieke kengetallen ontleend aan uw jaarrekening tevens bevestigd door een accountant. Deze kengetallen voorkomen dat u informatie hoeft te overhandigen over posten die u vanuit privacy overwegingen niet wilt delen (denk bijvoorbeeld aan salariskosten).
 
De volmachtgever hoeft dus alleen de cijfers van uw volmachtbedrijf te zien maar verwacht wel dat deze representatief zijn voor uw volmachtactiviteiten. Dit betekent dat bijvoorbeeld personeelskosten en overhead op een juiste manier moeten worden toegerekend en dat verplichtingen zijn geadresseerd. Het opstellen van een jaarrekening die representatief is voor uw volmachtactiviteiten is in de praktijk soms best lastig (welke kosten worden toegerekend en op basis waarvan?). Kennis van de intermediaire markt is hierbij gewenst.
 
De keuze een jaarrekening te overleggen dan wel kengetallen te verstrekken is persoonsgebonden.  U zult hier zelf een keuze in moeten maken eventueel in overleg met uw adviseur.
 
Het verstrekken van een bestaande jaarrekening is het makkelijkst maar geeft inzicht in al uw posten, dat moet u wel willen. Het opstellen van kengetallen kan uw accountant ook verzorgen waarbij hij zich baseert op de jaarrekening. Mocht uw jaarrekening al zijn voorzien van een samenstelverklaring, dan is dit een eenvoudige klus. Wel moet u erop attent zijn dat uw jaarrekening een representatief beeld geeft van uw volmachtactiviteiten.
 
Indien uw jaarrekening nog niet voorzien is van een samenstelverklaring door een accountant, dan adviseren wij u om dit tijdig met uw adviseur te bespreken zodat dit aangepast kan worden.

Inzicht in de groep bij gerede twijfel

Indien uw financiële positie niet voldoet aan de specifieke normen, dan is bepaald dat u ook de jaarstukken van de andere bedrijven in de groep moet verstrekken. Deze specifieke normen zijn opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. Bijvoorbeeld een solvabiliteit van minder dan 20%, garantstelling door het volmachtbedrijf of het meer dan 1 keer niet voldoen aan de afspraken die gemaakt zijn over afdracht van het rekening-courant saldo. Indien er gerede twijfel blijft bestaan over de financiële soliditeit van uw volmachtbedrijf  dan mag de volmachtgever aanvullende zekerheden vragen.

Gescheiden bankrekening

Ook wordt in de Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst (VSV) 2016 het aanhouden van een gescheiden bankrekening benoemd. Bij een gescheiden bankrekening splitst u gelden die u in verband met uw werkzaamheden als gevolmachtigde agent ten behoeve van derden onder u krijgt, van gelden die bestemd zijn voor de exploitatie van uw volmachtbedrijf.

Optimaliseren bedrijfsvoering

Bovenstaande ontwikkelingen zijn een goed moment om vast te stellen of uw activiteiten binnen uw groep op de juiste wijze zijn georganiseerd en in uw cijfers tot uitdrukking komen. Is het rendement in overeenstemming met uw verwachting? Een zuivere weergave kan u helpen bij het optimaliseren van  uw bedrijfsvoering en het maken van plannen voor de toekomst.

SVC heeft  jarenlange ervaring in de intermediaire markt op het gebied van administraties, managementinformatie en jaarrekeningen. Indien SVC uw jaarrekeningen al opstelt, dan zullen deze ontwikkelingen met u besproken worden. 

Volmachtbedrijven die de jaarrekening nog niet door SVC laten opstellen, bieden wij op basis van de bestaande jaarrekening een nulmeting aan om vast te stellen of uw cijfers representatief zijn voor uw activiteiten. Hierna kunt u vrijblijvend kiezen om van onze verdere dienstverlening gebruik te maken.

Mocht u nadere informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met Hugo van der Meer op telefoonnummer 033-433 1557 of per e-mail hugo.vandermeer@svcgroep.nl.