De Flex B.V.: pas op voor een kortetermijnvisie!

17 oktober 2012 10:05

Met ingang van 1 oktober 2012 is de Flex B.V. in werking getreden waarna het aantal aanvragen voor het oprichten van een bv sterk is toegenomen. Administratieve lastenverlichting en afschaffing van het minimumkapitaal van € 18.000 zijn aantrekkelijke voordelen op korte termijn. Maar houdt de ondernemer voldoende rekening met de impact op lange termijn?

Afschaffing minimumkapitaal

De meest opvallende wijziging betreft de afschaffing van het minimumkapitaal. Voor startende ondernemers zonder beschikbaar kapitaal is hiermee een drempel weggenomen. Echter, vanwege fiscale faciliteiten, kan een eenmanszaak dan wel vof nog steeds aantrekkelijker zijn dan een bv. Een inschatting van de winst op basis van een (meerjaren)begroting kan hier uitsluitsel over geven.

Hiernaast is de verplichte bankverklaring – bij inbreng in geld – of de verplichte accountantsverklaring – bij inbreng in natura –afgeschaft. Dit kan worden gezien als een concrete lastenverlichting op korte termijn. Let hierbij wel op het documenteren van de inbrengwaarden zodat deze voor de accountant herleidbaar zijn tijdens het opstellen van de jaarrekening.

Aansprakelijkheid

Bij een besloten vennootschap is niet de ondernemer maar de bv aansprakelijk voor eventuele schulden. De aandeelhouder(s) zijn alleen aansprakelijk voor het bedrag dat zij voor de aandelen van hun bv hebben betaald. Een mogelijke uitwerking van het ontbreken van een minimumkapitaal, is dat financiers eisen dat de ondernemer privé garant gaat staan.

De afbakening van aansprakelijkheid binnen de bv is overigens niet gewijzigd maar biedt wel een voordeel ten opzichte van de eenmanszaak en vof waarbij de ondernemer (privé) aansprakelijk is. Wat wel is gewijzigd betreft een extra crediteurenbescherming, door de bestuurder meer verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid toe te delen. Zo moet het bestuur voortaan een dividendbesluit goedkeuren en via een uitkeringstest vaststellen of de vennootschap haar direct opeisbare schulden kan voldoen. Indien achteraf blijkt van niet, kan het bestuur hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld. Achtergrond is dat de bestuurder te allen tijde het belang van de vennootschap moet dienen.

Voor een goede besluitvorming is een actuele financiële administratie van belang. Dit geldt ook om eventueel tegendeel te bewijzen: het bestuur dient aan te tonen dat het niet betalen van een schuld losstaat van de dividenduitkering maar samenhangt met - externe - omstandigheden. Gedacht kan worden aan de opzegging van een belangrijke klant/relatie. Dit laatste is niet eenvoudig want nettomarges (inclusief toedeling van overhead) per individuele klant zijn niet direct herleidbaar uit de verzekeringsadministratie.

Ook de aandeelhouder dient inzicht te hebben in actuele cijfers overlegd door het bestuur. Op het moment dat het bestuur behoorde te weten dat een dividenduitkering leidt tot een tekort, zal het dividend worden teruggedraaid. Dit betekent dat aandeelhouders zich niet alleen actief moeten laten informeren over de actuele vermogenspositie maar ook over de toekomstige vermogenspositie bijvoorbeeld via een (meerjaren)begroting.

Met de op stapel staande veranderingen per 1 januari 2013 (o.a. provisieverbod complexe producten/individueel AOV) en het hierdoor gewijzigde verdienmodel, is het geen eenvoudige zaak een betrouwbare (meerjaren)begroting op te stellen. Denk ook bijvoorbeeld aan de impact van abonnementen op het verdienmodel. In de praktijk zal de ondernemer zich dan ook moeten baseren op toekomstscenario’s met hierin vastgestelde bandbreedtes (o.a. ‘worst case’). In de eerste plaats is dit vooral van belang voor de algehele bedrijfsvoering waaronder investeringsbeslissingen/aflossing van leningen. In het huidige economische en politieke klimaat zullen dividenduitkeringen bij assurantieondernemingen niet meer vanzelfsprekend zijn.

Stemrecht- en winstrechtloze aandelen

Het is voortaan mogelijk om aandelen uit te geven met verschillende stemrechten en winstrechten. Stemrechtloze en winstrechtloze aandelen behoren hiermee tot de mogelijkheden. Niet toegestaan is een aandeel dat zowel stemrechtloos als winstrechtloos is.

Wanneer kan een stemrechtloos aandeel interessant zijn? Denk bijvoorbeeld aan werknemersparticipatie waarbij de betrokkenheid van de werknemers wordt vergroot zonder dat besluitvorming stroperig wordt.

Een ander voorbeeld betreft bedrijfsopvolging. Vooral in het familiebedrijf kan het verstandig zijn een volgende generatie nog geen stemrecht te geven maar wel te laten meedelen in de winst. In een latere fase kan voor de uittredende bestuurder/aandeelhouder een winstrechtloos aandeel een oplossing zijn. Op deze wijze kan nauwkeuriger invulling worden gegeven aan het maatwerk dat samenhangt met de verschillende fases van bedrijfsopvolging.

Statutenwijziging bestaande bv’s

Bestaande bv’s hoeven de verplicht voorgeschreven wijzigingen pas op te nemen bij de eerstvolgende statutenwijziging. Maar is dit verstandig? Bepalingen in bestaande statuten kunnen namelijk niet meer in overeenstemming zijn met haar oorspronkelijke doelstelling, bijvoorbeeld omdat een wetsartikel is gewijzigd. Een check van uw huidige statuten is aan te bevelen.

Maatwerk

De huidige Flex B.V. biedt ruime mogelijkheden tot maatwerk echter, kan niet alleen worden ingestoken vanuit de voordelen op korte termijn. Deze keuze en inrichting dienen in het totale ondernemingsplaatje te passen, voor nu en in de toekomst.